To sme my

 

Naša materská škola je trojtriedna, poskytuje celodennú výchovnovzdelávaciu starostlivosť zameranú na predprimárne vzdelávanie detí vo veku  od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Deťom sa venuje 6 kvalifikovaných učiteliek vrátane riaditeľky.

Súčasťou MŠ je telocvičňa, ktorú využívajú všetky triedy na cvičenie, hudobno pohybové aktivity, krúžkové činnosti, športovo-relaxačné aktivity a školská priestranná záhrada.

Budova  MŠ  sa  nachádza  v  tichom  prostredí, blízko prírody, ktorú s deťmi využívame na pobyt vonku, didaktické aktivity a  sezónne  aktivity  s    rodičmi.  Deti  majú   možnosť   pozorovať   a   skúmať   živú  a  neživú   prírodu  okolo  Váhu a Smrečianky, život hmyzu a vodného vtáctva.

Riaditeľka MŠ

Bc. Zdenka Tarageľová

Vedúca výdajnej školskej jedálne

Vlasta Mesárošová

Prevádzka MŠ

6°° –  16³°