Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej

škole

Dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, príspevok za pobyt

 v MŠ (školné) neuhrádza.  Na stravnú jednotku uhrádza  o  1,20 € menej.

                                                             

ŠKOLNÉ

číslo účtu: suma:
SK13 5600 0000 0081 4748 1001 deti od 3-6 rokov 15€/mesačne
deti od 2-3 rokov 30€/mesačne
prázdninová činnosť v mesiaci júl/august 30€/za mesiac

 

Príspevok  podľa VZN č. 10/2017 sa uhrádza do 10. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca.

STRAVNÉ

Stravná jednotka je 1,55 €/deň (desiata 0,36€, obed 0,85€, olovrant 0,24€, réžia 0,10€)

Číslo účtu: suma:
SK92 5600 0000 0016 0044 3045 1,55 € x 20 = 31,00 €
Predškoláci OZ dotácia  – 1,20€ 1,55-1,20=0,35 €x 20=7,00€

Stravné podľa VZN č. 8/2019 sa uhrádza do 25. dňa  predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Pri  platbách treba uviesť:

VS pridelený vedúcou školskej jedálne.  Je platný počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ.

Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.

Dieťa je možné zo stravy odhlásiť najneskôr do 6:30 hod. ráno.