Polročné prázdniny

oznam

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 €.

Príspevo podľa VZN č. 3/2015 sa uhrádza do 10. dňa  príslušného kalendárnwho mesiaca.

Číslo účtu Materskej školy: SK13 5600 0000 0081 4748 1001/5600 + variabilný symbol

Variabilný symbol (zákonný zástupca dostane číslo variabilného symbolu, pod ktorým bude platba za dieťa identifikovaná.)