oznam-prevadzka-vianocne-prazdniny

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej

škole

Dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, príspevok za pobyt

 v MŠ (školné) neuhrádza.                                                               

ŠKOLNÉ

číslo účtu: suma:
SK13 5600 0000 0081 4748 1001 deti od 3-6 rokov 15€/mesačne
deti od 2-3 rokov 30€/mesačne
prázdninová činnosť v mesiaci júl/august 30€/za mesiac vrátane predškolákov

 

Príspevok  podľa VZN č. 10/2017 sa uhrádza do 10. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca.

STRAVNÉ

Stravná jednotka je 1,29 €/deň (desiata, obed, olovrant).

Číslo účtu: suma:
SK92 5600 0000 0016 0044 3045 1,29 € x 20 = 25,80 €

Stravné podľa VZN č. 10/2017 sa uhrádza do 05. dňa  príslušného kalendárneho mesiaca.

Pri oboch platbách treba uviesť:

VS pridelený vedúcou školskej jedálne.  Je planý počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ.

Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.