jl-08-04-12-04-2019
Príspevok na stravovanie dieťaťa

Príspevok sa uhrádza vopred do 5. dňa v kalendárnom mesiaci za celý mesiac na číslo účtu:

Číslo účtu školskej jedálne (IBAN): SK92 5600 0000 0016 0044 3045 + variabilný symbol

Variabilný symbol (zákonný zástupca dostane číslo variabilného symbolu, pod ktorým bude platba za dieťa identifikovaná.)

Mesačná zálohová platba je stanovená vo výške: 25,80 EUR (20 dní).

Dieťa odhlásiť zo stravy je možné najneskôr do 6:30 v daný deň.

V prípade neodhlásenia z dôvodu náhleho ochorenia dieťaťa, môže si zákonný zástupca , prvý deň, na základe lekárskeho potvrdenia odobrať obed do vlastného čistého obedára od 11:00 do 12:00 hod. Predškoláci uhradia plnú cenu stravného.